analog serie inspired by Shanghai, 2016
Model: Tomiris Ilyassova